Số 168 (Kỳ I - Tháng 5 - 2018)

10:53:00 17/08/2018

MỤC LỤC SỐ 168 KỲ I - THÁNG 5 NĂM 2018


NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG - APPLIED RESEARCH
Lê Minh Cường: Kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán ở trường trung học phổ thông - Information technology application skills in mathematics instruction of math teachers in high schools.
1
Trương Văn Quắng: Sử dụng phần mềm Geogebra hỗ trợ dạy học chủ đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số - giải tích lớp12 - Using the Geogebra software to teach the application of derivatives on surveying and plotting function graphs - 12th grade calculus.
4
Nguyễn Thị Kim Tuyến: Rèn luyện tư duy phê phán cho học sinh thông qua dạy học chủ đề Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit - giải tích lớp 12 - Training critical thinking for students through teaching power functions, exponential functions and logarithmic functions - 12th grade calculus.
6
Lê Nguyễn Kim Ngọc: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học chủ đề “Hàm số luỹ thừa - hàm số mũ - hàm số lôgarit” - Using subjective multiple-choice questions in teaching power functions, exponential functions and logarithmic functions.
10
Đinh Hà Minh Tâm: Sử dụng diện tích hình phẳng trong chứng minh hình học - Using flat area in geometric proving.
13
Trương Thị Hường: Ứng dụng đạo hàm vào việc tìm giới hạn bằng quy tắc l’hospital - Applying derivatives in searching limits by using the l’hospital principle.
15
Nguyễn Danh Nam, Đào Thị Mỹ: Tích hợp tri thức toán học với vật lý trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông - Combining mathematics and physic in teaching Math in high school.
17
Dương Thị Huyền, Trần Thị Hương Giang: Vận dụng phương pháp dạy học mô phỏng để thiết kế bài giảng chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội - Using the simulation teaching method to design exercises in Electrical Engineering Technology at Hanoi Community College.
20
Phạm Thị Mỹ Hạnh: Thiết kế hệ thống câu hỏi nhằm phát triển tư duy của học sinh trung học cơ sở trong dạy học Vật lý 9 - Designing a question system to develop students' thinking in teaching 9th grade junior high school Physics.
23
Nguyễn Ngọc Hưng, Nguyễn Thị Thu Phượng: Xây dựng nội dung các bài tập thí nghiệm về động học chất điểm (Vật lí lớp 10) - Building experiments on kinetic dynamics (10th grade Physics).
26
Trần Tuấn Anh, Hoàng Thị Quế: Giải pháp ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học tin học ở trường phổ thông - Solutions to effectively use information technology in teaching computer science in high school.
30
Nguyễn Xuân Sinh: Bồi dưỡng năng lực phản biện khoa học cho học viên thông qua xêmina các môn khoa học xã hội và nhân văn ở Học viện Chính trị - Fostering the revewing ca pacity for learners through discussing the subjects of the socialist and human science in the political acadamy.
33
Triệu Phương Quỳnh: Nâng cao chất lượng giảng dạy học phần phương pháp dạy học tiếng Việt cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học Trường Đại học Tân Trào - Some solutions improving the quality of teaching credit of the teaching methods vietnamese for students of elementary education in Tan Trao university.
36
Nguyễn Thị Hồng Phượng: Nâng cao kĩ năng thảo luận nhóm trong giảng dạy tác phẩm văn chương ở trường trung học phổ thông - Improving group discussion skills in teaching literary works in high school.
39
Phạm Thị Minh Hiếu: Tính giáo dục và chất liệu dân gian trong truyện Đồng thoại của Võ Quảng - Education and folk material in Vo Quang's comic.
42
Khương Hà Linh: So sánh các thành ngữ có chứa từ “mắt” trong tiếng Anh với những thành ngữ tương đương trong tiếng Việt - A comparative study of idiomatic expressions containing the word “eye” in English and Vietnamese equivalents.
44
Chu Thị Thùy Hương: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh cho sinh viên Trường Cao đẳng Sơn La - Using information technology in teaching English comprehensive reading skills for Son La College students.
48
Phan Thùy Trang: Thái độ của sinh viên đối với việc sử dụng bản đồ tư duy trong dạy và học từ vựng tiếng Anh - Exploring students’ attitudes towards the use of mind mapping in teaching and learning english vocabulary.
51
Phạm Thu Hà: Một số chiến lược dạy kỹ năng đọc cho sinh viên không chuyên tiếng Anh - Some techniques to teach reading skills for non - English major students.
54
Phí Thị Thu Lan: Nâng cao hiệu quả dạy tiếng Anh thông qua hoạt động đọc mở rộng của người học - Improving the effectiveness of teaching English through expanded reading activities of learners.
58
Nguyễn Bích Hằng: Đổi mới phương pháp dạy học môn Đàn phím điện tử cho sinh viên ngành giáo dục mầm non - Renovating the methods of teaching electronic keyboards for students studying Preschool Education.
61
Lê Minh Quang: Phát triển năng lực người học trong dạy học mĩ thuật gắn với thực tiễn ở trường đại học, cao đẳng - Developing learners’ capacity in teaching practical art in universities and colleges.
64
Phạm Như Trang: Nâng cao hiệu quả hoạt động tự học, tự ngoại khóa phần thực hành của môn Giáo dục thể chất cho sinh viên theo học chế tín chỉ - Improving the effectiveness of self-practicing for students in studying Physical Education.
66
Phạm Thị Lụa: Sử dụng phương pháp trò chơi trong dạy học môn Giáo dục kỹ năng sống tại Học viện Quản lý giáo dục - Using the game method in teaching life skills at the Institute of Educational Management.
69
Dương Bạch Dương, Nguyễn Thị Ngọc Dung: Xây dựng hệ thống bài tập thực hành môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực của sinh viên sư phạm Trường Đại học Quy Nhơn - Building an exercise system for the Education subject through the pedagogical student’s capacity approach in Quy Nhon University.
72
Nguyễn Thị Xuân Đài, Nguyễn Hoàng Minh Trí: Nhận thức và thái độ nghề nghiệp của sinh viên Khoa Giáo dục Trường Đại học Đồng Tháp - The awareness and attitude of students in the Faculty of Education, Dong Thap University toward professions.
75
Phạm Thị Thảo: Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổ chức giờ dạy học tích hợp ở các trường tiểu học - Factors that affect the process of organizing integrated class hours in elementary schools
78
Trương Thị Thu Hương: Giáo dục mở đối với sự phát triển giáo dục Việt Nam - The role of open education in the development of Vietnamese education.
81
Mai Thị Thanh, Phùng Ngọc Tiến: Giáo dục tính dân chủ trong học tập cho sinh viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Teaching the democracy in studying for students through Ho Chi Minh’s ideas.
84
QUẢN LÝ GIÁO DỤC - EDUCATION MANAGEMENT
Nguyễn Đình Hoài: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục ở các trường trung học cơ sở quận Hà Đông, Hà Nội đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - Developing the educational managerial staff in junior high schools in Ha Dong, Hanoi to meet the requirements of education reform.
87
Nguyễn Mạnh Hùng: Quản lý đào tạo giáo viên mầm non ở các trường cao đẳng sư phạm trung ương theo tiếp cận CIPO - Managing the training of preschool teachers at the Central Pedagogical College through the CIPO approach.
90
Lê Thị Tuyết Trinh: Phát triển chương trình đào tạo giáo viên ngành Giáo dục Tiểu học ở Trường Đại học Đồng Tháp - Developing the training program for teachers in Elementary Education at Dong Thap University.
93
Phạm Tiến Dũng: Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình trong bối cảnh đổi mới giáo dục - The development of elementary teachers in Yen Khanh, Ninh Binh under the context of education reform.
96
Nguyễn Huỳnh Thơ: Bồi dưỡng giáo viên kỹ năng xây dựng môi trường giáo dục trong lớp học theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp - The training of teachers on how to build an educational environment that centers on children in Cao Lanh, Dong Thap.
99
Phan Thị Thúy Ngàn: Quản lý dạy học môn Ngữ văn ở các trường trung học phổ thông huyện Trùng Khánh, Cao Bằng theo hướng phát triển năng lực học sinh - Managing the teaching of Literature in high schools in Trung Khanh, Cao Bang in the direction of developing students’ capacity.
102
Trần Thị Lệ Hà: Quản lý đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn ở các trường trung học cơ sở quận Hà Đông, Hà Nội - Managing the renovation of Literature teaching methods in high schools in Ha Dong, Hanoi.
105
Khuất Thị Thắm: Quản lý hoạt động dạy học môn Sinh học ở các trường trung học cơ sở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội - Managing the teaching of Biology in junior high schools in Ha Dong, Hanoi.
108
Lê Đình Huấn: Quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - Managing homeroom teachers’ activities in high schools to meet the requirements of education reform.
111
Phạm Ngọc Súy: Quản lý dạy học thực hành chỉ huy tham mưu ở Học viện Hậu cần theo hướng phát triển năng lực học viên - Managing the practical teaching of advisory command at the Logistics Institute in the direction of developing students’ capacity.
114
Phan Thị Thu Hà: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong dạy học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (phần 2) theo định hướng tiếp cận năng lực - Testing and evaluating students’ results in teaching The Basic Principles of Marxism - Leninism 2 through the capacity approach.
117
Nguyễn Thị Thu Huyền: Quản lý đánh giá thành tích học tập theo định hướng vì sự tiến bộ của học sinh các trường tiểu học, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - Management of performance assessment in the direction of the progress of pupils in primary schools, Viet Tri city, Phu Tho province.
120
Lê Thanh Hải, Phan Quốc Lâm: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm quản lý cơ sở vật chất, thiết bị trường học cho cán bộ quản lý và giáo viên các trường trung học cơ sở huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắc - Heightening the awareness and responsibility of junior high school managers and teachers in taking care of school equipments in Buon Don, Dak Lak.
123
Hồ Ngọc Lợi, Lê Văn Được: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất cho sinh viên - Some solutions to improve the effectiveness of physical education for students.
126

Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.

Video sản phẩm
Sản phẩm mới
Liên kết website
Thống kê