Số 143 (Kỳ II - Tháng 4 - 2017)

16:06:00 07/06/2017

Bài báo

1

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 143 – Kỳ 1I – T4/2017

Tên bài báo

 SỬ DỤNG PHẦN MỀM EVIEWS 8.0 ĐỂ XỬ LÝ SỐ LIỆU TRONG MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN

Nội dung

 

 1. Mở đầu

 2. Ví dụ minh họa

3. Kết luận

Tác giả bài viết

  Nguyễn Ngọc Giang*, Nguyễn Viết Dương

 

Bài báo

2

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 143 – Kỳ 1I – T4/2017

Tên bài báo

 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY CHO HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC GIẢI VÀ KHAI THÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC PHẲNG SƠ CẤP

Nội dung

 

 1. Mở đầu

 2. Ví dụ minh họa

3. Kết luận

Tác giả bài viết

  Cầm Thị Lan Hương, Trần Thị Mai

 

Bài báo

3

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 143 – Kỳ 1I – T4/2017

Tên bài báo

PHÁT TRIỂN TƯ DUY PHÂN TÍCH VÀ TƯ DUY LÔGIC

CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC NỘI DUNG

TAM THỨC BẬC HAI VÀ ỨNG DỤNG

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Phát triển năng lực tư duy phân tích và tư duy lôgic trong chứng minh định lý

3. Biểu hiện của tư duy phân tích và tư duy lôgic qua giải các bài toán bằng phương pháp phương trình

4. Rèn luyện tư duy phân tích và tư duy lôgic qua năng lực lập luận có căn cứ

5. Rèn luyện tư duy phân tích và tư duy lôgic qua năng lực dự đoán kết quả bằng con đường lý thuyết

Tác giả bài viết

  Đào Long Biên

 

Bài báo

4

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 143 – Kỳ 1I – T4/2017

Tên bài báo

TỐI ƯU CẤU TRÚC CÁC ĐỒNG PHÂN CỦA ĐỒNG(II) GLYCERATSỬ DỤNG TRONG GIẢNG DẠY HOÁ HỌC

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Phương pháp tính toán và kết quả

3. Kết luận

Tác giả bài viết

  Trần Hoài Lam, Bùi Văn Thắng*Hồ Sỹ Linh, Nguyễn Minh Thảo

 

Bài báo

5

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 143 – Kỳ 1I – T4/2017

Tên bài báo

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT SỐ TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM MICROSOFT FRONTPAGE ĐỂ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Giới thiệu phần mềm Microsoft Frontpage

3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Microsoft Frontpage để thiết kế bài giảng điện tử

Tác giả bài viết

  Dương Thị Huyền

 

Bài báo

6

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 143 – Kỳ 1I – T4/2017

Tên bài báo

SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

Nội dung

 

 1. Mở đầu

2. Sơ đồ tư duy

3. Cơ sở và nguyên lý khoa học của SĐTD

4. Sử dụng SĐTD trong học tập

Tác giả bài viết

  Lê Thị Anh

 

Bài báo

7

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 143 – Kỳ 1I – T4/2017

Tên bài báo

THIẾT KẾ BÀI “THUỐC” CỦA LỖ TẤN (NGỮ VĂN LỚP 12) THEO PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐỊNH HƯỚNGPHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực của HS

3. Kết luận

Tác giả bài viết

  Đặng Thị Ngọc Lan

 

Bài báo

8

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 143 – Kỳ 1I – T4/2017

Tên bài báo

MỘT CÁCH XÁC ĐỊNH THỜI GIAN TỰ SỰ TRONG DẠY HỌC TÁC PHẨM VŨ TRUNG TÙY BÚT

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Dạy học tác phẩm Vũ trung tùy bút

3. Kết luận

Tác giả bài viết

  Lê Thời Tân*, Phạm Thị Nhung

 

Bài báo

9

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 143 – Kỳ 1I – T4/2017

Tên bài báo

GIÁO DỤC “VĂN HOÁ GIAO TIẾP” CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

QUA MÔN TIẾNG VIỆT

Nội dung

 

 1. “Văn hoá giao tiếp” ở trường tiểu học

2. Giáo dục “văn hóa giao tiếp” qua môn Tiếng Việt ở tiểu học

3. Kết luận

Tác giả bài viết

  Huỳnh Kim Tường Vi

 

Bài báo

10

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 143 – Kỳ 1I – T4/2017

Tên bài báo

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DẠY HỌC HỢP TÁC TRONG DẠY HỌC NGOẠI NGỮ

Nội dung

 

 1. Mở đầu

2. Dạy học hợp tác

3. Chức năng cơ bản của hoạt động học tập mang tính hợp tác

4. Một số lưu ý khi áp dụng phương pháp dạy học hợp tác

5. Kết luận

Tác giả bài viết

  Bùi Thị Lan

 

Bài báo

11

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 143 – Kỳ 1I – T4/2017

Tên bài báo

KỸ THUẬT DẠY HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Nội dung

 

 1. Mở đầu

2. Thực trạng học từ vựng tiếng Anh của sinh viên Trường Cao đẳng Sơn La

3. Một số kỹ thuật dạy học từ vựng tiếng Anh cho sinh viên Trường Cao đẳng Sơn La

Tác giả bài viết

Phạm Hà Dân Huyền, Nguyễn Thị Mai Hương

 

Bài báo

12

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 143 – Kỳ 1I – T4/2017

Tên bài báo

THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN

Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng ứng dụng CNTT trong dạy học tiếng Anh không chuyên ở Trường Đại học Đồng Tháp

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Đặng Trung Kiên*, Trần Thị Thùy Dung

 

Bài báo

13

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 143 – Kỳ 1I – T4/2017

Tên bài báo

VẬN DỤNG LÝ THUYẾT HOẠT ĐỘNG TRONG DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Lý thuyết hoạt động

3. Vận dụng LTHĐ trong dạy học nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp cho SVSP Trường Đại học Tây Bắc

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Nhung

 

 

Bài báo

14

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 143 – Kỳ 1I – T4/2017

Tên bài báo

QUY TRÌNH THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Quy trình thiết kế HĐ TNST trong môn Khoa học ở tiểu học

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Phạm Đình Văn*, Trịnh Hoài Phong

 

Bài báo

15

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 143 – Kỳ 1I – T4/2017

Tên bài báo

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NHẬN THỨC CHO HỌC SINH LỚP 4

QUA MỘT SỐ NỘI DUNG DẠY - HỌC MÔN MỸ THUẬT

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Nội dung

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Hà Thu Huyền

 

Bài báo

16

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 143 – Kỳ 1I – T4/2017

Tên bài báo

NHỮNG YÊU CẦU GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG NGHỆ THUẬT HIỆN NAY

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Yêu cầu giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho SV các trường nghệ thuật

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Phạm Thị Hồng Hạnh

 

Bài báo

17

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 143 – Kỳ 1I – T4/2017

Tên bài báo

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC HỌC

Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Đổi mới phương pháp giáo dục đào tạo ở trường CĐSPHT

3. Vận dụng “phương pháp dạy học tích cực” trong dạy học môn Giáo dục học. Những thuận lợi và khó khăn

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả giờ dạy khi vận dụng “PPDH tích cực” trong dạy học môn Giáo dục học

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Ngâu

 

Bài báo

18

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 143 – Kỳ 1I – T4/2017

Tên bài báo

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC MÔN PHÁP LUẬT Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY

Nội dung

 

 1. Những vấn đề chung

2. Một số lưu ý khi sử dụng tình huống trong dạy học môn Pháp luật ở trường CĐSPHT

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Đặng Thị Kim Anh

 

Bài báo

19

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 143 – Kỳ 1I – T4/2017

Tên bài báo

QUY TRÌNH THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

VỀ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH CHO HỌC SINH LỚP 4, 5

Nội dung

 

 1. Mở đầu

2. Quy trình thiết kế hoạt động ngoại khóa về GDGT cho học sinh lớp 4, 5

3. Tổ chức các hoạt động GDGT thông qua các hoạt động ngoại khóa cho HS tiểu học

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Phạm Đình Văn*, Đào Thị Kiều, Khưu Thanh Trúc

 

Bài báo

20

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 143 – Kỳ 1I – T4/2017

Tên bài báo

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC XÃ HỘI NHÓM

TRONG GIÁO DỤC TRẺ EM MỒ CÔI TẠI LÀNG TRẺ BIRLA HÀ NỘI

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng phương pháp CTXH nhóm trong giáo dục trẻ em mồ côi tại Làng trẻ Birla Hà Nội

3. Sự cần thiết phải sử dụng phương pháp can thiệp CTXH nhóm tại Làng trẻ Birla Hà Nội

4. Những khó khăn khi thực hiện phương pháp CTXH nhóm trong giáo dục tại Làng trẻ Birla Hà Nội

5. Giải pháp cải thiện phương pháp CTXH nhóm trong giáo dục tại Làng trẻ Birla Hà Nội

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Liên

 

Bài báo

21

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 143 – Kỳ 1I – T4/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA GIÁO DỤC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ CTVTTGD tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD theo tiếp cận năng lực

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Trần Thị Thơm

 

 

 

Bài báo

22

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 143 – Kỳ 1I – T4/2017

Tên bài báo

PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN LẠC THỦY,

TỈNH HÒA BÌNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Phát triển đội ngũ GV ở các trường THCS huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

3. Nội dung phát triển đội ngũ GV các trường THCS đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Thanh Long

 

Bài báo

23

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 143 – Kỳ 1I – T4/2017

Tên bài báo

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KỸ NĂNG NGHỀ CHO SINH VIÊN

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng đào tạo kĩ năng nghề cho sinh viên

3. Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo kĩ năng nghề cho sinh viên

4. Một số giải pháp nâng cao kĩ năng nghề cho sinh viên

Tác giả bài viết

Ngô Thị An

 

Bài báo

24

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 143 – Kỳ 1I – T4/2017

Tên bài báo

ĐÀO TẠO NGHỀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NƯỚC MẶN, NƯỚC LỢ ĐÁP ỨNG NHU CẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG U MINH THƯỢNG, TỈNH KIÊN GIANG

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng đào tạo nghề NTTS tại Vùng U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang

3. Giải pháp phát triển đào tạo nghề NTTSNMNL tại vùng U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang

Tác giả bài viết

Lý Anh Thư*, Vòng Thình Nam

 

Bài báo

25

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 143 – Kỳ 1I – T4/2017

Tên bài báo

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH TÀI CHÍNH THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC THỰC HIỆN

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Đào tạo, bồi dưỡng theo tiếp cận năng lực thực hiện

3. Đào tạo, bồi dưỡng CCVC ngành tài chính theo tiếp cận NLTH

Tác giả bài viết

Đặng Thị Phương

 

 

Bài báo

26

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 143 – Kỳ 1I – T4/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

CHO GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng hoạt động bồi dưỡng NVSP cho GV Trường Đại học Lao động - Xã hội

3. Các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng NVSP cho GV Trường Đại học Lao động - Xã hội

Tác giả bài viết

Mai Thị Hồng Quyên

 

Bài báo

27

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 143 – Kỳ 1I – T4/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY TRONG

ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng dạy học trong ĐT theo HCTC ở các trường ĐH

3. Biện pháp tăng cường QL hoạt động giảng dạy trong ĐT theo HCTC

Tác giả bài viết

Mai Thị Hồng Quyên

 

Bài báo

28

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 143 – Kỳ 1I – T4/2017

Tên bài báo

NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỰ HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Các hình thức dạy học theo học chế tín chỉ

3. Vai trò của tự học

4. Một số giải pháp rèn luyện kỹ năng tự học cho SV

5. Kết luận

Tác giả bài viết

Hồ Thị Bích Ngọc

 

Bài báo

29

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 143 – Kỳ 1I – T4/2017

Tên bài báo

ĐỔI MỚI NỘI DUNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

BỘ CÔNG AN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Nội dung đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên ở các trường đại học thuộc Bộ Công an

Tác giả bài viết

Lê Viết Vũ

 

Bài báo

30

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 143 – Kỳ 1I – T4/2017

Tên bài báo

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌCTRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Vai trò mục đích và xu hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá trong giáo dục

3. Vấn đề kiểm tra đánh giá môn Toán ở Tiểu học

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Trần Ngọc Bích*, Nguyễn Thanh Hiền

 

Bài báo

31

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 143 – Kỳ 1I – T4/2017

Tên bài báo

TÍCH CỰC HOÁ QUÁ TRÌNH TỰ HỌC NGOẠI NGỮ CỦA HỌC VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUÂN ĐỘI

Nội dung

 

 1. Mở đầu

2. Thực trạng tích cực hóa quá trình tự học ngoại ngữ của học viên các trường ĐHQĐ

3. Các bước tích cực hóa quá trình tự học ngoại ngữ của học viên các trường ĐHQĐ

Tác giả bài viết

Đậu Thị Giang Minh

 

Bài báo

32

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 143 – Kỳ 1I – T4/2017

Tên bài báo

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC, GIÁO DỤC

THEO HƯỚNG LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM

Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN LẤP VÒ, TỈNH ĐỒNG THÁP

Nội dung

 

 1. Mở đầu

2. Hoạt động CSGD trẻ MN theo tiếp cận lấy trẻ làm trung tâm

3. Các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động CSGD theo định hướng LTLTT ở các trường MN huyện Lấp Vò

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Võ Thị Kim Chi

 

Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.

Video sản phẩm
Sản phẩm mới
Liên kết website
Thống kê