Số 140 (Kỳ I - Tháng 3 - 2017)

16:00:00 07/06/2017

Bài báo

1

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 140 – Kỳ 1 – T3/2017

Tên bài báo

 ỨNG DỤNG PHẦN MỀM IMINDMAP ĐỂ THIẾT KẾ SƠ ĐỒ TƯ DUY VÀO XÂY DỰNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦNTRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

 2. Sơ đồ tư duy

3. Giới thiệu cài đặt và sử dụng phần mềm IMindMap

4. Ứng dụng thiết kế SĐTD trong dạy học học phần Truyền động điện

Tác giả bài viết

 Trần Thị Hương Giang, Đặng Đình Nhiên

 

Bài báo

2

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 140 – Kỳ 1 – T3/2017

Tên bài báo

XÂY DỰNG BỘ MẪU VẬT CÁC LOÀI THUỘC PHÂN BỘ THẰN LẰN - LACERTILIA PHỤC VỤ DẠY HỌC MÔN SINH HỌC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

 2. Phương pháp xây dựng bộ sưu tập mẫu vật

3. Kết quả xây dựng bộ mẫu vật từ 2009 đến 2016

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Hoàng Thị Nghiệp

 

Bài báo

3

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 140 – Kỳ 1 – T3/2017

Tên bài báo

VẬN DỤNG MÔ HÌNH STEM TRONG DẠY HỌC

MÔN CÔNG NGHỆ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

 2. Khái niệm về mô hình STEM

3. Vận dụng giáo dục STEM trong dạy học môn Công nghệ bậc THPT

4. kiểm tra đánh giá trong dạy học môn Công nghệ bậc THPT theo quan điểm giáo dục STEM

5. Kết luận

Tác giả bài viết

Ngô Văn Tới*, Phan Duy Kiên

 

Bài báo

4

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 140 – Kỳ 1 – T3/2017

Tên bài báo

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN HÓA CỦA SINH VIÊN THÔNG QUA CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Một số khái niệm cơ bản

3. Quy trình xây dựng câu hỏi trắc nghiệm

4. Thiết kế đề thi (câu hỏi thi) trắc nghiệm

5. Đánh giá kết quả bài thi trắc nghiệm khách quan môn Hóa

6. Kết luận

Tác giả bài viết

Hoàng Thị Tĩnh

 

Bài báo

5

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 140 – Kỳ 1 – T3/2017

Tên bài báo

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG THÍCH ỨNG NGHỀ CỦA SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Bản chất của kỹ năng thích ứng nghề và năng lực thích ứng nghề

3. Tiêu chí đánh giá kỹ năng thích ứng nghề

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Thành Long

 

Bài báo

6

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 140 – Kỳ 1 – T3/2017

Tên bài báo

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP HỢP TÁC TRONG DẠY HỌC TÂM LÝ HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2.Vận dụng phương pháp hợp tác trong dạy học Tâm lý học

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Phạm Ngọc Tâm

 

Bài báo

7

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 140 – Kỳ 1 – T3/2017

Tên bài báo

THIẾT KẾ MODULE DẠY HỌC HỌC PHẦN GIÁO DỤC HỌC

Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Những đặc trưng cơ bản của một Module dạy học

3. Các nguyên tắc thiết kế Module

4. Cấu trúc Module dạy học

5.Qui trình thiết kế Module dạy học

6. Kỹ thuật thiết kế chương trình bài giảng theo cấu trúc Module

7. Thiết kế Module dạy học học phần giáo dục học ở trường CĐSP Hà Tây

8. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Thêm

Bài báo

8

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 140 – Kỳ 1 – T3/2017

Tên bài báo

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG THUẬN LỢI CHO DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC

Nội dung

 

 1. Mở đầu

2. Môi trường giáo dục và năng lực người học

3. Xây dựng môi trường thuận lợi cho dạy học ngoại ngữ theo tiếp cận năng lực trong hệ thống giáo dục

Tác giả bài viết

Phạm Thị Thùy Vân*, Phạm Hoàng Thọ**, Nguyễn Hữu Thiết

 

Bài báo

9

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 140 – Kỳ 1 – T3/2017

Tên bài báo

NHỮNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CẦN THIẾT TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH CÔNG TÁC THIẾU NHI

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Những kiến thức, kỹ năng cần trang bị cho cán bộ làm công tác thiếu nhi

3. Kết luận

Tác giả bài viết

GS.TS. Trần Quốc Thành

 

Bài báo

10

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 140 – Kỳ 1 – T3/2017

Tên bài báo

GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG NGHỆ THUẬT

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Những giá trị sống của SV các trường nghệ thuật

3. Nội dung giáo dục giá trị sống cho SV các trường nghệ thuật

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Phạm Thanh Giang

 

Bài báo

11

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 140 – Kỳ 1 – T3/2017

Tên bài báo

BẢN CHẤT VÀ NGUYÊN TẮC QUẢN LÍ DẠY HỌCTHEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Bản chất và vai trò của của tiếp cận năng lực trong quản lí

3. Nguyên tắc quản lí dạy học theo tiếp cận năng lực ở trường tiểu học

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Hoàng Tuyết Minh

 

Bài báo

12

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 140 – Kỳ 1 – T3/2017

Tên bài báo

CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Phân loại và đánh giá KNHĐXH

3. Cơ sở khoa học để hình thành và phát triển KNHĐXH cho sinh viên

Tác giả bài viết

Lê Hồng Sơn

 

Bài báo

13

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 140 – Kỳ 1 – T3/2017

Tên bài báo

THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ Ở HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ

Nội dung

 

 1. Mở đầu

2. Thực trạng đội ngũ giảng viên (ĐNGV) ngoại ngữ

3. Thực trạng dạy học ngoại ngữ (DHNN) ở HVKHQS

Tác giả bài viết

Đậu Thị Giang Minh

 

Bài báo

14

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 140 – Kỳ 1 – T3/2017

Tên bài báo

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THỰC HÀNHTRONG ĐÀO TẠO NGHỀ Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP QUÂN ĐỘI

Nội dung

 

 1. Thực hành sinh ra hiểu biết

2. Hiểu biết tiến lên lý luận

3. Lý luận lãnh đạo thực hành

Tác giả bài viết

Ngô Thị Hằng

 

Bài báo

15

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 140 – Kỳ 1 – T3/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng quản lý CTĐT chuyên ngành Môi trường và Tài nguyên ở trường đại học

3. Biện pháp quản lý CTĐT chuyên ngành Môi trường và Tài nguyên ở trường đại học

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Cẩm Hằng

 

Bài báo

16

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 140 – Kỳ 1 – T3/2017

Tên bài báo

THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHO NHÀ BÁO Ở THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng về hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhà báo ở TTXVN

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Phạm Đăng Giới

 

Bài báo

17

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 140 – Kỳ 1 – T3/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN PHI CÔNG QUÂN SỰ Ở TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng về quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên phi công quân sự

3. Biện pháp bồi dưỡng năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên phi công quân sự ở Trường sĩ quan Không quân

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Phạm Văn Tiệp

 

Bài báo

18

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 140 – Kỳ 1 – T3/2017

Tên bài báo

TIẾP CẬN VĂN HÓA TỔ CHỨC TRONG QUẢN LÍ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Khái niệm tiếp cận văn hóa tổ chức trong quản lí nhà trường

3. Nguyên tắc quản lí chuyên môn theo tiếp cận văn hóa tổ chức

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Đỗ Văn Nam

 

Bài báo

19

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 140 – Kỳ 1 – T3/2017

Tên bài báo

THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý các trường Trung học phổ thông tỉnh Sóc Trăng

3. Các biện pháp phát triển đội ngũ CBQL các trường trung học phổ thông tỉnh Sóc Trăng

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Tiền Thanh Điền

 

Bài báo

20

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 140 – Kỳ 1 – T3/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

MÔN HÓA HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THCS QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng đổi mới PPDH môn Hóa học ở các trường THCS quận Hà Đông

3. Biện pháp tăng cường quản lý hoạt động đổi mới PPDH môn Hóa học ở các trường THCSquận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Thu Hương

 

Bài báo

21

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 140 – Kỳ 1 – T3/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC, QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH

Nội dung

 

 1. Mở đầu

2. Thực trạng quản lý dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh ở các trường tiểu học quận 12, TP Hồ Chí Minh

3. Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở các trường tiểu học, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh

Kếtluận

Tác giả bài viết

Khưu Ngọc Đan

 

Bài báo

22

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 140 – Kỳ 1 – T3/2017

Tên bài báo

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng dạy học tiếng Anh ở các trường tiểu học

3. Nội dung quản lý dạy học môn tiếng Anh ở các trường tiểu học

Tác giả bài viết

Phạm Thị Quỳnh Như

 

 

Bài báo

23

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 140 – Kỳ 1 – T3/2017

Tên bài báo

QUẢN LÍ THAY ĐỔI TRONG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC THEO TIẾP CẬN VĂN HÓA

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Bản chất của đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học

3. Nguyên tắc quản lí thay đổi trong đổi mới phương pháp dạy học

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Tuyết Nga

 

Bài báo

24

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 140 – Kỳ 1 – T3/2017

Tên bài báo

TIẾP CẬN THAM GIA TRONG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

NGOÀI MÔN HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Quan niệm về tiếp cận tham gia trong quản lí nhà trường

3. Nguyên tắc và nội dung quản lí hoạt động giáo dục ngoài môn học theo tiếp cận tham gia

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Kim Phượng

 

Bài báo

25

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 140 – Kỳ 1 – T3/2017

Tên bài báo

QUẢN LÍ GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Bản chất và đặc điểm của quản lí giáo dục dựa vào cộng đồng

3. Nguyên tắc quản lí giáo dục an toàn giao thông dựa vào cộng đồng ở trường tiểu học

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Thanh Giang

 

Bài báo

26

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 140 – Kỳ 1 – T3/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

Nội dung

 

1. Mở đầu

2. Thực trạng quản lý GDĐĐ ở các trường THCS quận 12 TP. Hồ Chí Minh

3. Biện pháp quản lý hoạt động GDĐĐ cho HS các trường THCS quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Tác giả bài viết

Đinh Văn Trịnh

 

Bài báo

27

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 140 – Kỳ 1 – T3/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THEO YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Hoạt động tự đánh giá chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy

3. Quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Thế Trung

 

Bài báo

28

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 140 – Kỳ 1 – T3/2017

Tên bài báo

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỂ CẢI THIỆN QUY MÔ ĐÀO TẠO VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO GIÁO DỤC

Nội dung

 

1. Sự cần thiết hoàn thiện quản lý tài chính tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

2. Một số giải pháp cơ bản hoàn thiện quản lý tài chính tại trường CĐSP Hà Tây

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Đỗ Thúy Nga

 

Bài báo

29

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 140 – Kỳ 1 – T3/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Chương trình liên kết đào tạo quốc tế ở các trường đại học khu vực Đông Nam Bộ

3. Quản lý chương trình liên kết đào tạo quốc tế ở các trường đại học khu vực Đông Nam Bộ

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Ngọc Minh

 

Bài báo

30

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 140 – Kỳ 1 – T3/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC MẦM NON

Ở THÀNH PHỐ CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Đánh giá thực trạng về quản lý công tác XHHGD mầm non ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

3. Biện pháp quản lý công tác XHHGD mầm non ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Huỳnh Thơ

 

 

Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.

Video sản phẩm
Sản phẩm mới
Liên kết website
Thống kê