Tham gia chương trình “Nguồn nhân lực Việt Nam” lần thứ I – 2011

Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là các cơ quan đồng bảo trợ tổ chức chương trình “Nguồn nhân lực Việt Nam” lần thứ I – 2011.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là các cơ quan đồng bảo trợ tổ chức chương trình “Nguồn nhân lực Việt Nam” lần thứ I – 2011.

 

Chương trình “Nguồn nhân lực Việt Nam” lần thứ I – 2011 do Trung tâm phát triển nhân lực (LADECEN) thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam chủ trì tổ chức bao gồm một chuỗi các sự kiện như: triển lãm, hội thảo,…ghi nhận thành tựu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế; đồng thời tôn vinh các tập thể và cá nhân tiêu biểu, có thành tích trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế trong nước, khẳng định trình độ và sự chuyên nghiệp của nguồn nhân lực Việt Nam với thế giới.
Để tổ chức tốt hoạt động nêu trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp căn cứ hướng dẫn của Ban tổ chức chương trình, đề cử các tập thể, cá nhân để Ban tổ chức xét chọn, tôn vinh và phối hợp với Ban tổ chức trong quá trình thực hiện Chương trình này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *