Kết quả hoạt động 2009 – 2012

BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC

LÀM CÔNG TÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

            Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 3237/BGDĐT- NGCBQLCSGD, ngày 29/5/2012,

            Trung tâm Đào tạo- Bồi dưỡng (Hiệp hội TBGD Việt Nam) trân trọng báo cáo:

I. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC LÀM CÔNG TÁC TBDH PHỔ THÔNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI TUYỂN SINH

1. Quy mô, kết quả bồi dưỡng từng năm:

Năm

Tổng số lớp bồi dưỡng

Số lượng

Được cấp

Đạt Khá

Ghi chú

 

TS lớp

Bậc học

học viên

Chứng chỉ

trở lên

 
 

03

THPT

72

72

61

Sở GD&ĐT

Hà Nội, Hậu Giang, Bình Dương

 

01

3 cấp

24

24

21

2009

01

THCS

14

14

14

Phòng GD&ĐT Cô Tô

 

01

Tiểu học

14

14

14

(Quảng Ninh)

 

 

20

THPT

530

530

Không xếp loại

Bồi dưỡng GV Lý, Hoá, Sinh, Công nghệ cho Dự án phát triển GDTHPT (Bộ GD&DDT)

2010

04

3 cấp

90

90

78

 
 

02

3 cấp

53

53

48

 
2011

01

THCS

80

80

69

CBQL và Viên chức Phòng GD&

 

01

Tiểu học

88

88

82

ĐT Quảng Xương (Thanh Hoá)

2012

01

3 cấp

15

15

15

 

Tổng cộng từ tháng 3/2009 đến tháng 5/2012:        980 người, trong đó :

– Bồi dưỡng Viên chức :                                 366 người.

– Bồi dưỡng giáo viên :                                   530 người.

– Bồi dưỡng CBQL :                                        84 người.

2. Thực trạng công tác tuyển sinh và giải pháp đổi mới tuyển sinh

2.1. Thực trạng công tác tuyển sinh

2.1.1.  Công tác chuẩn bị trước khi tuyển sinh

Ngày 13/02/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 866/QĐ-BGD&ĐT, giao nhiệm vụ cho Trung tâm Đào tạo- Bồi dưỡng (Hiệp hội Thiết bị giáo dục Việt Nam) tổ chức bồi dưỡng cấp chứng chỉ viên chức làm công tác thiết bị dạy học tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Sau khi có Quyết định của Bộ GD&ĐT, Trung tâm đã tiến hành các công việc chuẩn bị sau đây:

            a. Tiếp tục mua sắm, bổ sung hệ thống thiết bị dạy học tối thiểu các cấp học phổ thông theo danh mục được quy định tại các Thông tư 15/2009, 19/2009 và 01/2010 của Bộ GD&ĐT, phục vụ cho giảng dạy của giảng viên và thực hành của học viên.

            b. Thiết kế và in phôi “Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông” tại xưởng in của Bộ GD&ĐT (theo quy định tại Quyết định số 34/2008/QĐ-BGDĐT).

            c. Đặt mua tài liệu bồi dưỡng tại Nhà xuất bản Giáo dục, theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, phát cho giảng viên và học viên, làm cơ sở cho nội dung giảng dạy và học tập.

            d. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng về Chương trình bồi dưỡng (ban hành theo Quyết định 74/2007 của Bộ GD&ĐT) và bộ tài liệu bồi dưỡng.

            e. Ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình và nội dung giảng dạy.

            g. Thông báo tuyển sinh :

            – Gửi Sở GD&ĐT Hà Nội và các Phòng GD&ĐT thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội,

            – Gửi các Sở GD&ĐT các tỉnh khác,

            – Thông báo tuyển sinh trên Báo Giáo dục và Thời đại

21.2. Địa bàn tuyển sinh: Trung tâm Đào tạo- Bồi dưỡng tuyển sinh trên địa bàn cả nước, đặt trọng tâm là Thành phố Hà Nội và một số tỉnh vùng khó khăn.

2.1.3. Đối tượng tuyển sinh:

            – Thí sinh tự do (người đang có hoặc sẽ có nhu cầu tuyển dụng),

            – Thí sinh bồi dưỡng theo địa chỉ (theo nhu cầu chuẩn hóa của ngành GD&ĐT các địa phương),

            – Theo nhu cầu phát triển kỹ năng sử dụng TBDH cho giáo viên các Tỉnh (thuộc các Dự án của Bộ GD&ĐT).

            – Chất lượng đầu vào: Thực hiện theo văn bản số 4089/BGDĐT-TCCB, ngày 19/4/2007 của Bộ GD&ĐT: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 35/TTLB-BGDĐT-BNV.

2.1.4. Trình tự, thủ tục tuyển sinh :

            a. Hồ sơ đối với thí sinh tự do :

                        – Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương,

                        – Bản sao văn bằng nghề nghiệp.

                        – Giấy giới thiệu của đơn vị công tác (nếu có).

            b. Hồ sơ của các lớp theo yêu cầu địa phương và các Dự án GD&ĐT :

                        Danh sách trích ngang có xác nhận của cơ quan quản lý.

2. 2. Giải pháp đổi mới tuyển sinh

2.2.1. Nâng cao nhận thức đối với các cấp quản lý trung gian (Sở, Phòng GD&ĐT):

a. Gửi Thông báo tuyển sinh,

b. Cung cấp và giải thích các văn bản :

– Thông tư số 35/TTLB-BGDĐT-BNV: Về định biên viên chức TBDH ở cơ sở giáo dục phổ thông,

– Văn bản số 4089/BGDĐT-TCCB, ngày 19/4/2007 của Bộ GD&ĐT: Tiêu chuẩn Viên chức làm công tác TBDH ở cơ sở giáo dục phổ thông,

– Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03/11/2004 về việc ban hành danh mục các ngạch công chức, viên chức,

– Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương,

– Thông tư số 07- BNV về phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

2.2.2. Làm việc với một số Sở GD&ĐT và một số Phòng GD&ĐT về công tác chuẩn hoá đội ngũ viên chức làm công tác TBDH.

2.2.3. Làm việc với một số trường Cao đẳng, TCCN trên địa bàn Hà Nội liên kết tổ chức bồi dưỡng cấp Chứng chỉ TBDH cho học sinh, sinh viên, mở rộng cơ hội việc làm sau đào tạo.

II. THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG, TÀI LIỆU, PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG

1. Xây dựng và ban hành các văn bản quản lý

1.1. Văn bản: Quy định thống nhất về nội dung và phương pháp giảng dạy các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác TBDH ở các cơ sở giáo dục phổ thông.

            1.2. Văn bản: Một số quy định đối với học viên các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác TBDH ở các cơ sở giáo dục phổ thông,

            1.3. Đối với các lớp đều có kế hoạch giảng dạy, kế hoạch giảng viên.

            1.4. Văn bản tóm tắt về việc kiểm tra, cho điểm, đánh giá áp dụng theo các tiêu chuẩn trong Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp (ban hành kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 01/8/2007, của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT).

2. Thực hiện chương trình, nội dung, tài liệu, phương pháp bồi dưỡng

            2.1. Do hoàn cảnh và nhu cầu thực tế nên:

– Hầu hết các lớp không tổ chức riêng cho 1 cấp học,

– Có những lớp số lượng học viên không quá 15 học viên, Trung tâm vẫn tổ chưc bồi dưỡng

2.2. Thực hiện Chương trình bồi dưỡng :

– Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, học viên đều được bồi dưỡng đầy đủ theo đúng Chương trình bồi dưỡng ban hành theo Quyết định 74/2007 của Bộ GD&ĐT.

– Học viên học Chương trình cho Viên chức Tiểu học :         19 ngày,

– Học viên học Chương trình cho Viên chức THCS:             24 ngày,

– Học viên học Chương trình cho Viên chức THPT :             24 ngày,

– Học viên học Chương trình cho Viên chức cả 3 cấp:           28 ngày.

2.3. Nội dung và tài liệu:

– Nội dung giảng dạy: Thực hiện nghiêm túc theo đúng Chương trình bồi dưỡng chi tiết ban hành theo Quyết định 74/2007 của Bộ GD&ĐT.

– Tài liệu bồi dưỡng: Tất cả học viên đều được phát đầy đủ bộ tài liệu chính thức do Bộ GD&ĐT tổ chức soạn thảo và Nhà xuất bản Giáo dục in ấn, phát hành.

2.4. Phương pháp bồi dưỡng:

– Phương pháp chủ yếu là thực hành, huấn luyện,

– Huấn luyện học viên thực hiện các kỹ năng nghiệp vụ của Viên chức TBDH (modul1),

– Tổ chức cho học viên thực hành các kỹ năng lắp ráp, sử dụng, bảo quản các thiết bị chung và thiết bị dạy học tiêu biểu ở các bộ môn, các cấp học (modul 2, 3, 4, 5).

– Đảm bảo tỷ lệ thực hành 75% thời lượng theo quy định của Chương trình.

– Sau mỗi modul giáo viên tổ chức kiểm tra hoàn toàn theo phương thức thực hành.

3. Thực trạng và giải pháp đổi mới công tác quản lý và chế độ chính sách đối với các cơ sở được giao nhiệm vụ bồi dưỡng viên chức làm công tác TBDH phổ thông

3.1. Thực trạng công tác quản lý đội ngũ viên chức TBDH hiện nay tại các địa phương :

Hiện nay đội ngũ nhóm nhân lực này trên cả nước về cơ bản vẫn chưa được đào tạo, bồi dưỡng một cách nghiêm túc, chuyên nghiệp. Điều này ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho định hướng đổi mới căn bản và toàn diện của Ngành.

Nhìn chung các cơ quan quản lý cấp trung gian và CBQL cơ sở giáo dục phổ thông chưa có nhận thức đầy đủ, nhận thức chuyển biến quá chậm trong công tác phát triển nhóm nguồn nhân lực là Viên chức làm công tác TBDH.

Nhìn chung các cơ quan quản lý cấp trung gian (Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT) rất lúng túng, thiếu định hướng trong việc xây dựng kế hoạch hình thành và phát triển nhóm nguồn nhân lực là Viên chức làm công tác TBDH, vì vậy việc chuẩn hóa cho số viên chức đang có tại các cơ sở giáo dục phổ thông rất chậm. Có rất ít các cơ quan quản lý giáo dục tổ chức các lớp bồi dưỡng chuẩn hóa.

Những người đi học bồi dưỡng hiện nay chủ yếu do nhu cầu cá nhân trong việc đăng ký thi tuyển, xét tuyển để được tuyển dụng làm Viên chức, nên họ chỉ đăng ký học mỗi khi có đợt tuyển dụng của các địa phương.

3.2. Giải pháp đổi mới công tác quản lý và chế độ chính sách đối với các cơ sở được giao nhiệm vụ bồi dưỡng viên chức làm công tác TBDH phổ thông

3.2.1. Đề xuất giải pháp đổi mới công tác quản lý của Bộ GD&ĐT đối với các cơ sở được giao nhiệm vụ bồi dưỡng viên chức làm công tác TBDH phổ thông:

            a. Đối với các cơ sở được giao nhiệm vụ tổ chức hoạt động này cần được cơ quan quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT (Cục Nhà giáo và CBQL cơ sở GD) nhận xét, đánh giá, xếp loại nghiêm túc.

b. Đối với các cơ sở được giao nhiệm vụ tổ chức hoạt động này, nhưng trong 5 năm qua hoạt động kém có hiệu quả cần được nhắc nhở, không hiệu quả nên thu hồi nhiệm vụ.

c. Bộ cần có giải pháp mạnh để nâng cao nhận thức của các cấp quản lý trung gian :

            – Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo chuyên ngành khẳng định và làm rõ Thông tư số 35/2006/TTLB-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006, văn bản số 4089/BGDĐT-TCCB ngày 19/4/2007 và Quyết định số 74/QĐ-BGDĐT ngày 05/12/2007 của Bộ GD&ĐT và các văn bản quản lý nhà nước có liên quan tới đội ngũ viên chức làm công tác TBDH phổ thông; để các cơ quan quản lý cấp trung gian thấy được vai trò của đội ngũ nhóm nhân lực này trong phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục.

            – Cục Nhà giáo và CBQL cơ sở giáo dục (Bộ GD&ĐT) chủ trì tổ chức các lớp thí điểm thực hiện Chương trình bồi dưỡng theo Quyết định số 74/QĐ-BGDĐT ngày 05/12/2007 của Bộ GD&ĐT, từ đó có kế hoạch bổ sung, sửa đổi.

– Cục Nhà giáo và CBQL cơ sở giáo dục (Bộ GD&ĐT) chủ trì tổ chức thường niên Hội thảo trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau giữa các cơ sở đào tạo trong cả nước đã được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác TBDH ở các cơ sở giáo dục phổ thông.

            – Cục Nhà giáo và CBQL cơ sở giáo dục (Bộ GD&ĐT) chủ trì tổ chức xây dựng Chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (các trường TCCN, dạy nghề, cao đẳng và đại học).

3.2.2. Đề xuất về chế độ, chính sách đối với các cơ sở được giao nhiệm vụ bồi dưỡng viên chức làm công tác TBDH phổ thông:

            a. Cục Nhà giáo và CBQL cơ sở giáo dục (Bộ GD&ĐT) xây dựng đề án, kế hoạch  trợ giúp về vật chất, kinh phí cho các cơ sở đào tạo đã được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác TBDH ở các cơ sở giáo dục phổ thông; để giúp họ có điều kiện tốt hơn thực hiện nhiệm vụ được Bộ GD&ĐT giao cho.

b. Đối với Trung tâm Đào tạo- Bồi dưỡng (Hiệp hội Thiết bị giáo dục Việt Nam)- là cơ sở duy nhất thực hiện nhiệm vụ trong hoàn cảnh tự hạch toán, tự trang trải toàn bộ (những chi phí lớn như: mua sắm đầy đủ TBDH các cấp, mua sắm/thuê thiết bị dùng chung, thuê địa điểm làm việc) và đã hoạt động có hiệu quả; nên cần được nhìn nhận là một cơ sở có tính đặc thù.

Trung tâm trân trọng đề nghị Cục Nhà giáo và CBQL cơ sở giáo dục (Bộ GD&ĐT) cần có sự trợ giúp về tinh thần, về vật chất và kinh phí để Trung tâm tiếp tục có những đóng góp nhanh và bền vững hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *