Từ khóa: Ngày ban hành:
Cơ quan ban hành:
Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Mô tả
711/QĐ-TTg 13/06/2012 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ   Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này "Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020".   Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.   Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
579/QĐ-TTg 19/04/2011 Nhà nước Điều 1:  Phê duyệt chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020 
Số: 116/2003/NĐ-CP 10/10/2003 CHÍNH PHỦ   NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
Số : 121/2006/NĐ-CP 23/10/2006 CHÍNH PHỦ   NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP  ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà n­ước
SỐ 204/2004/NĐ-CP 14/12/2004 CHÍNH PHỦ   NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 204/2004/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2004 VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG
0 09/12/2000 QUỐC HỘI   NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI Về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.
Số: 01/1998/PL-UBTVQH10 26/02/1998 QUỐC HỘI   PHÁP LỆNH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC           Để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực và tận tụy phục vụ nhân dân, trung thành với Tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa;           Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1992;           Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 2 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 1998;           Pháp lệnh này quy định về cán bộ, công chức. 
Số: 11/2003/PL-UBTVQH11 29/04/2003 QUỐC HỘI   PHÁP LỆNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức   Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ vào Nghị quyết số 12/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Quốc hội Khóa XI, kỳ họp thứ 2 về Chương trình xây dựng luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ Khóa XI (2002 - 2007) và năm 2003; Pháp lệnh này sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 02 năm 1998,
Số 07/L-CTN 12/05/2000 CHỦ TỊC NƯỚC   Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ vào Điều 78 của Luật Tổ chức quốc hội; Căn cứ vào Điều 51 của Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật,
Video sản phẩm
Sản phẩm mới
Liên kết website
Thống kê