Từ khóa: Ngày ban hành:
Cơ quan ban hành:
Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Mô tả
711/QĐ-TTg 13/06/2012 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ   Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này "Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020".   Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.   Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
579/QĐ-TTg 19/04/2011 Nhà nước Điều 1:  Phê duyệt chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020 
0 02/08/2012 Hiệp hội TBGD VN   TÓM TẮT MỘT SỐ ĐIỀU CHỦ YẾU TRONG NỘI DUNG “CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC 2011- 2020”
Số: 39/2001/QĐ-BGD&ĐT 28/08/2001 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRƯỜNG NGOÀI CÔNG LẬP
Số: 28 /2009/TT-BGDĐT 21/10/2009 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   THÔNG TƯ Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
số 06 /2010/QĐ-BGDĐT 26/02/2010 Bộ Giáo dục và Đào tạo   QUY CHẾ Công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
Số: 74/2007/QĐ-BGDĐT 05/12/2007 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông
Số: 14/2009/TT-BGDĐT 28/05/2009 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Số: 35 /2006/TTLT-BGDĐT-BNV 23/08/2006 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NỘI VỤ   THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
Số: 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT 18/05/2007 BỘ TÀI CHÍNH – BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực 
Số: 132 /2009/TTLT-BTC-BGDĐT BỘ TÀI CHÍNH – BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 18/05/2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực   
Số: 06 /2010/TT-BGDĐT 26/02/2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
3611/BGDĐT-NGCBQLGD 28/04/2008   Để triển khai công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị ở cơ sở giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố, các cơ sở được giao nhiệm vụ bồi dưỡng thực hiện một số công việc sau:
Số: 116/2003/NĐ-CP 10/10/2003 CHÍNH PHỦ   NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
Số : 121/2006/NĐ-CP 23/10/2006 CHÍNH PHỦ   NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP  ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà n­ước
Video sản phẩm
Sản phẩm mới
Liên kết website
Thống kê