Tuyển sinh

22:51:01 30/07/2012

 

HIỆP HỘI THIẾT BỊ GIÁO DỤC VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO- BỒI DƯỠNG

THIẾT BỊ GIÁO DỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO

MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ, TÍN CHỈ VỀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

CHO GIÁO VIÊN VÀ VIÊN CHỨC Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG

 

                        Kính gửi:        - Các Sở Giáo dục và Đào tạo,

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo,

- Các Trung tâm GDTX.

Trung tâm Đào tạo- Bồi dưỡng Thiết bị giáo dục là cơ sở đào tạo được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ cho Viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở các cơ sở giáo dục phổ thông (tiểu học, THCS, THPT) theo Quyết định số 866/QĐ-BGDĐT ngày 13/2/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Trung tâm Đào tạo- Bồi dưỡng Thiết bị giáo dục trân trọng thông báo mở các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ, tín chỉ cho Giáo viên sử dụng TBDH và cho Viên chức làm công tác TBDH ở các trường phổ thông, cụ thể như sau:

I. Đối tượng bồi dưỡng:

1. Những người có nhu cầu được tuyển dụng Viên chức làm công tác TBDH ở trường phổ thông:

1.1. Người đã có bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp, học chương trình 152 tiết (19 ngày); sau khi được cấp chứng chỉ có đủ điều kiện được xét tuyển dụng (hoặc thi tuyển) vào biên chế nhà nước ngạch Kỹ thuật viên (tại các trường Tiểu học- mã ngạch viên chức 13.096).

            1.2. Người đã có bằng tốt nghiệp Cao đẳng, học chương trình 192 tiết (24 ngày); sau khi được cấp chứng chỉ có đủ điều kiện được xét tuyển dụng (hoặc thi tuyển) vào biên chế nhà nước ngạch Kỹ thuật viên (tại các trường Trung học cơ sở- mã ngạch viên chức 13a.095).

            1.3. Người đã có bằng tốt nghiệp Đại học, học chương trình 192 tiết (24 ngày); sau khi được cấp chứng chỉ có đủ điều kiện được xét tuyển dụng (hoặc thi tuyển) vào biên chế nhà nước ngạch Kỹ thuật viên (tại các trường Trung học phổ thông- mã ngạch viên chức 13.095).

2. Những người đã được tuyển dụng làm Viên chức TBDH ở trường phổ thông, có nhu cầu bồi dưỡng nâng cao, phát triển kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ làm công tác TBDH.

3. Giáo viên Vật lý, Hóa học, Sinh học ở các trường THCS, THPT, có nhu cầu phát triển kỹ năng sử dụng TBDH.

Trung tâm Đào tạo- Bồi dưỡng cấp chứng chỉ, tín chỉ  theo quy định của Bộ GD&ĐT

 

II. Chương trình bồi dưỡng:

1. Đối với những người có nhu cầu được tuyển dụng Viên chức làm công tác TBDH ở trường phổ thông: Trung tâm tổ chức bồi dưỡng cấp Chững chỉ theo Chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Quyết định số 74/2007/QĐ-BGDĐT ngày 05/2/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT:

TT

Môn học/ Modul

Số tiết

Tiểu học

THCS

THPT

1

Những vấn đề cơ bản về công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông

32

(4 ngày)

X

X

X

2

Lắp đặt, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị dùng chung

80

(10 ngày)

X

X

X

3

Lắp đặt, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị dạy học ở trường Tiểu học

40

(5 ngày)

X

 

 

4

Lắp đặt, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị dạy học ở trường THCS

80

(10 ngày)

 

X

 

5

Lắp đặt, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị dạy học ở trường THPT

80

(10 ngày)

 

 

X

 

Tổng cộng:

 

152 tiết

(19 ngày)

192 tiết

(24 ngày)

192 tiết

(24 ngày)

 

2. Đối với những người đã được tuyển dụng làm Viên chức TBDH ở trường phổ thông có nhu cầu bồi dưỡng nâng cao, phát triển kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ làm công tác TBDH.

TT

Nội dung bồi dưỡng

Số tiết

Tiểu học

THCS

THPT

1

Kỹ năng nghiệp vụ làm công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông

16

(2 ngày)

X

X

X

2

Lắp đặt, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị dùng chung

40

(5 ngày)

X

X

X

3

Lắp đặt, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị dạy học ở trường Tiểu học

32

(4 ngày)

X

 

 

4

Lắp đặt, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng thiết bị dạy học môn Vật lý trường THCS/THPT

32

(4 ngày)

 

X

X

5

Lắp đặt, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng thiết bị dạy học môn Hóa học trường THCS/THPT

32

(4 ngày)

 

X

X

6

Lắp đặt, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng thiết bị dạy học môn Sinh học trường THCS/THPT

24

(3 ngày)

 

X

X

3. Đối với Giáo viên Vật lý, Hóa học, Sinh học ở các trường THCS, THPT có nhu cầu phát triển kỹ năng sử dụng TBDH.

TT

Nội dung bồi dưỡng

Số tiết

THCS

THPT

2

Lắp đặt, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị dùng chung

40

(5 ngày)

X

X

4

Lắp đặt, sử dụng thiết bị dạy học môn Vật lý trường THCS/THPT

32

(4 ngày)

X

X

5

Lắp đặt, sử dụng thiết bị dạy học môn Hóa học trường THCS/THPT

32

(4 ngày)

X

X

6

Lắp đặt, sử dụng thiết bị dạy học môn Sinh học trường THCS/THPT

24

(3 ngày)

X

X

 

III. Các điều kiện đảm bảo:

            - Học viên được bồi dưỡng theo Chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành,

            - Học viên được thực hành, rèn luyện kỹ năng trên hệ thống TBDH do Bộ GD&ĐT ban hành và hệ thống thiết bị dùng chung đầy đủ và hiện đại,

- Học viên  được cấp Chứng chỉ, tín chỉ theo quy định của Bộ GD&ĐT,

- Học viên được cấp tài liệu do Bộ GD&ĐT chủ trì biên soạn (NXB Giáo dục phát hành)

IV. Thể thức thực hiện:

Đối với các lớp tổ chức tại địa phương :

- Ký hợp đồng với Trung tâm Đào tạo- Bồi dưỡng Thiết bị giáo dục,

- Thiết lập Bản trích ngang danh sách học viên (theo mẫu của Trung tâm),

- Kinh phí chuyển về tài khoản của Trung tâm,

- Kết thúc hợp đồng Trung tâm chuyển trả địa phương: Biên bản thanh lý hợp đồng, Hóa đơn tài chính và 10% kinh phí cho công tác quản lý của địa phương.

- Trong các hạng mục kinh phí theo Hợp đồng, bên nào đảm nhiệm công việc nào thì hưởng phần kinh phí của công việc đó.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Đào tạo- Bồi dưỡng Thiết bị giáo dục- số 62 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, Tel VP/ Fax: (043)6687061. Mob GĐ: 0912858833.

            Email: nguyen.chumanh@gmail.com

                                                                                    GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

                                                                            NGƯT. ThS. Chu Mạnh Nguyên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHU VĂN AN

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO- BỒI DƯỠNG

THIẾT BỊ GIÁO DỤC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TCCN NGÀNH THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC

 

            Trường Đại học Chu Văn An và Trung tâm Đào tạo- Bồi dưỡng thiết bị giáo dục trân trọng thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển lớp đào tạo chính quy trình độ TCCN ngành thiết bị trường học, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu đào tạo:

            - Đào tạo viên chức thiết bị có trình độ TCCN hệ chính quy chuyên ngành thiết bị trường học cho các nhà trường phổ thông (theo Chương trình đào tạo đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt và cấp mã ngành),

            - Đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các trường phổ thông, theo thông tư số 35/2006/TTLT-BNV-BGDĐT ngày 19/4/2007.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012:               70 học sinh (2 lớp)

3.  Thời gian đào tạo:

            Hai năm (thực học 20 tháng) đối với học sinh đã tốt nghiệp THPT,

Trường Đại học Chu Văn An  cấp bằng TCCN hệ chính quy

4. Kinh phí, lệ phí:

            - Lệ phí xét tuyển:                            100.000 đ/ 1 hồ sơ,

            - Học phí:                                          500.000 đ/tháng (10 tháng/1năm),

            - Tài liệu, học liệu:                           500.000 đ/học sinh/khóa,

            - Kinh phí thực tập tốt nghiệp:       1.000.000 đ/học sinh.

5. Hồ sơ: Theo quy định của Bộ GD&ĐT, bao gồm:

            - Phiếu đăng ký tuyển sinh (ĐKTS) trung cấp chuyên nghiệp năm 2012 (theo mẫu của Bộ GD&ĐT),

            - Học bạ THPT (bản chính và 01 bản photocopy),

            - Bằng tốt nghiệp THPT (bản chính và 01 bản photocopy công chứng),

            - Giấy khai sinh (bản sao),

            - Giấy chứng nhận được hưởng chế độ chính sách ưu tiên (nếu có),

            - Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu do công an Phường cấp (đối với học sinh các tỉnh ngoài Hà Nội),

            - Lý lịch và giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn (nếu có),

            - Giấy chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự (đối với học sinh nam trong độ tuổi NVQS)

            - 03 ảnh 3 x 4 và 03 ảnh 4 x 6.

6. Địa điểm thu nhận hồ sơ và tổ chức đào tạo:

·        Tại Hà Nội: Trung tâm Đào tạo- Bồi dưỡng thiết bị giáo dục: số 62 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, Tel VP/ Fax: (043)6687061. Mob GĐ: 0912858833.

            Email: nguyen.chumanh@gmail.com

·        Trung tâm Đào tạo- Bồi dưỡng thiết bị giáo dục nhận tổ chức lớp theo yêu cầu của địa phương.

                                                                           TM. BAN TUYỂN SINH

                                                              GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ĐT-BD TBGD

                                                                 NGƯT. ThS. Chu Mạnh Nguyên

 

 

Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.

Video sản phẩm
Sản phẩm mới
Liên kết website
Thống kê