Số 186 (Kỳ I- Tháng 2 - 2019)

14:55:00 11/04/2019

MỤC LỤC SỐ 186 KỲ I - THÁNG 2 NĂM 2019
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG - APPLIED RESEARCH
Nguyễn Hồng Quý: Đào tạo trực tuyến trướ c xu thế của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 - E-learning before the trend of the industrial revolution 4.0.
1
Hà Ngọc Ninh: Sử dụng phươ ng tiện kỹ thuật trong dạy học theo lý thuyết điều khiển - Use of technical means in teaching approach control theory.
4
Lê Quang Minh: Phát triển chươ ng trình đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo tiếp cận năng lực ngườ i học - Developing basic IT application training programs based on learners' competency approaches.
6
Nguyễn Thị Thúy Hoa: Một số cách xóa hoặc ẩn số 0 trong excel - Some ways to delete or hide numbers 0 in excel.
9
Đỗ Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Như Na: Môn Tin học với việc dạy học theo hướ ng phát triển năng lực ngườ i học - Informatics with the teaching to develop development capacity of learners.
11
Đặng Thị Mai: Giáo dục định hướ ng phát triển năng lực giải toán cho sinh viên Trườ ng Cao đẳng Sư phạm Điện Biên - Education orientation for developing accounting capacity for DienBien students of teacher training college.
13
Nguyễn Chí Hân: Sử dụng Geogebra vào hỗ trợ dạy học định lí, quy tắc trong chươ ng I - Giải tích 12 - Use Geogebra to support the theorem teaching, rules in Chapter I - Calculus 12.
15
Nguyễn Anh: Áp dụng tính nguyên tố để giải bài toán cực trị trên tập đối số nguyên - Apply elementality to solve extreme problems on integer argument sets (C)
19
Nguyễ n Thị Đị nh, Lưu Thị Thu Huyền: Giải phươ ng trình bằng phươ ng pháp hàm số - Equation solving by function method.
22
Nguyễn Lâm Sung, Nguyễn Thị Nhung: Chế tạo và sử dụng thí nghiệm từ phế liệu trong dạy học vật lí ở trườ ng trung học cơ sở theo hướ ng phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh - Fabrication and use and uses experiments from scrap in teaching middle school physics towards developing empirical competencies for students
25
Nguyễn Văn Thạt, Nguyễn Văn Hồng: Nghiên cứu kết hợp hiệu quả bảng vẽ Wacom và phần mềm Epic pen trong giảng dạy môn Hóa học - Research and combine efficient wacom drawing board and Epic pen software in teaching Chemistry.
28
Hồ Sỹ Linh, Hoàng Thị Thùy Dương: Quy trình sử dụng phươ ng pháp đồ thị để giải bài tập hóa học - Process using chemical solution graph method.
31
Quan Thị Dung: Hướ ng dẫn sinh viên soạn giảng nội dung tích hợp giáo dục bảo tồn đa dạng sinh học qua chươ ng trình Sinh học lớp 6 - Guidelines for students mode and teaching of integrated education for biological diversity teaching biology 6.
34
Phạm Ngọc Yến, Trần Hoàng Anh: Sử dụng sơ đồ tư duy trong thiết kế bài tập dạy học các kiểu câu theo mục đích sử dụng cho học sinh tiểu học - Using mind maps in designing teaching exercises of sentence types according to use purposes for elementary students.
37
Nguyễn Thanh Thảo: Vận dụng một số phươ ng pháp dạy học mở rộng vốn từ Tiếng Việt cho sinh viên Lào ở Trườ ng Cao đẳng Sơn La - Applying some teaching methods to expand Vietnamese vocabulary for Laotian students at Son La College.
40
Mai Văn Hoàng: Xây dựng chuẩn đầu ra theo tiếp cận CDIO ngành Lịch sử đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho cộng đồng ASEAN - Develop the output standards according to CDIO's approach to History to meet the requirements of human resources for the ASEAN community.
43
Chu Thị Mai Hương: Vận dụng phươ ng pháp sơ đồ hóa kiến thức trong dạy học Lịch sử Việt Nam (1954 -1975) ở trườ ng trung học phổ thông - Applying the method of mapping knowledge in teaching Vietnamese History (1954-1975) in high school.
46
Quan Thị Dưỡng: Tạo biểu tượ ng trong hoạt động dạy và học môn Địa lí cho sinh viên chuyên ngành Địa lí ở Trườ ng Đại học Tân Trào - Creating symbols in teaching activities and geographic learning for local specialist students of tan trao university.
50
Chu Thị Phương Vân: Tạo động lực để phát triển kĩ năng nói cho sinh viên năm thứ nhất Trườ ng Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội - How to create motivation for first - year students at the college of technology to study speaking skill.
54
Lê Thanh Thủy, Cao Thị Thanh Nghĩa: Nâng cao kỹ năng nói Tiếng Anh cho sinh viên không chuyên tại Trườ ng Đại học Đồng Tháp - Improve speaking skill for non-english major students at Đong Thap university.
57
Bùi Thị Lan, Bùi Thị Hoàng Huệ: Lỗi Tiếng Anh của sinh viên không chuyên nguyên nhân và giải pháp - English errors of students do not specialize in causes and solutions.
59
Nguyễn Thị Như Quỳnh: Biện pháp kích thích sinh viên không chuyên năm thứ nhất Trườ ng Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội nâng cao kỹ năng đọc hiểu Tiếng Anh - Strategies to enhace reading skills among non English majored freshmen at UTE.
62
Huỳnh Tấn Hội: Xây dựng chuẩn đầu ra ngành Tiếng Nhật trong chươ ng trình đào tạo trình độ đại học - Building output standards in Japanese language training programs at university level.
65
Đặng Thị Kim Anh: Thiết kế bài dạy học phần Đườ ng lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam theo hướ ng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên Trườ ng Cao đẳng Sư phạm Hà Tây - Designing the Vietnamese Communist Party's revolutionary lesson lesson towards developing the capacity to solve problems for students Ha Tay Teacher Training College.
68
Hồ Ngọc Lợi: Xây dựng một số trò chơi vận động phát triển thể lực chung cho sinh viên Trườ ng Đại học Đồng Tháp - Building some common physical development and sports games for students of Dong Thap University.
71
Phạm Việt Thanh: Nghiên cứu lựa chọn test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của nam sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất học môn Đá cầu tại Trườ ng Đại học Đồng Tháp - Study to select and assess the basic physical and technical strength of male students in the Physical Education Department of Cau Bridge at Dong Thap University
74
Lê Trung Thành: Hướ ng dẫn sinh viên ngành Giáo dục thể chất thiết kế một giờ dạy theo định hướ ng phát triển năng lực ngườ i học - Student guidance for educational designing one hour time under the orientation for capacity development of learning people.
78
Huỳnh Thị Trúc Giang: Rèn luyện kỹ năng mềm định hướ ng nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học tại Trườ ng Đại học Đồng Tháp - Training career-oriented soft skills for students of primary education at Đong Thap university.
81
Lò Ngọc Long: Rèn kỹ năng tự học cho sinh viên trong quá trình dạy học - Self-learning skills for students in teaching process.
84
Phạm Thị Thu Huyền: Hướ ng dẫn sinh viên ngành Giáo dục mầm non sử dụng hợp lý các kĩ thuật dạy học theo nhóm nhỏ ở Trườ ng Đại học Tân Trào - Instructions for preschool education students to use reasonable techniques of teaching by small group at Tan Trao university.
87
Dương Thị Như Nguyệt: Tìm hiểu về quan hệ công chúng và những ứng dụng trong công tác của lực lượ ng cảnh sát nhân dân - Lear about public relations and applications in the work of the people’s police force.
90
Vũ Đình Cử: Đổi mới tổ chức dạy học môn Điều lệnh công an nhân dân ở Trườ ng Trung cấp Cảnh sát vũ trang theo yêu cầu xây dựng nhà trườ ng chính quy - Renovate the organization of teaching subjects Control the people's police at the Armed Police High School at the request of building regular schools
92
Lê Văn Tèo: Giải pháp nâng cao chất lượ ng nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên Trườ ng Đại học Kiên Giang phục vụ hoạt động đào tạo - Solutions to improve the quality of scientific research of the faculty of Kien Giang University to serve training activities.
95
Trần Văn Phúc, Nguyễn Kim Chuyên: Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm Trườ ng Đại học Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp - Professional ethical education for pedagogical students Dong Thap University meets professional standards.
98
Nguyễn Hữu Phong: Vai trò của đoàn thanh niên trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở Trườ ng Đại học Phú Xuân - The role of youth union in training under credit system at Phu Xuan University.
101
Nguyễn Thị Ngọc Hà: Một số vấn đề lý luận về văn hóa ứng xử học đườ ng của sinh viên sư phạm trong bối cảnh hiện nay - Some theoretical issues about the school culture of pedagogical students in the current context.
104
QUẢN LÝ GIÁO DỤC - EDUCATION MANAGEMENT
Tạ Thị Vân Trang: Quản lý thực hiện chươ ng trình giáo dục ở các trườ ng mầm non công lập quận Hà Đông, thành phố Hà Nội - Managing the implementation of educational programs at public preschools in Ha Dong district, Hanoi city.
108
Phạm Tiến Dũng: Quản lí hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưở ng Trườ ng Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Khai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Managing professional activities of principals of Minh Khai Primary and Secondary School, Ha Long City, Quang Ninh Province.
110
Nguyễn Thị Thanh Hải: Quản lý hoạt động bồi dưỡ ng cán bộ quản lý trườ ng tiểu học của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo định hướ ng đổi mới chươ ng trình giáo dục phổ thông - Managing activities of fostering primary school managers of the Department of Education and Training in Ha Long City, Quang Ninh Province in the direction of reforming the general education program.
114
Nguyễn Văn Thủy: Bồi dưỡ ng năng lực phản biện khoa học cho giảng viên trẻ khoa học xã hội và nhân văn ở các học viện, trườ ng sĩ quan quân đội hiện nay - Capability of scientific response capability for teachers of science and social sciences at the institutions, military people's council.
118
Nguyễn Hải Trâm: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Tin học ứng dụng ở Trườ ng Cao đẳng Xây dựng số 1 Hà Nội - Measures to manage teaching activities of Applied Informatics at No.1 Construction College in Hanoi
121
Trịnh Văn Tân, Phùng Viết Hưng: Đánh giá kết quả học tập các môn khoa học xã hội và nhân văn ở Trườ ng Đại học Chính trị theo tiếp cận năng lực thực hành - Evaluate the results of the study of social sciences and humanities at the Political University according to the practical approach.
124
Trần Văn Mạnh, Phạm Huệ Minh: Tổ chức kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học môn Tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản tại Trườ ng Đại học Đồng Tháp - Organizing the examination and evaluation of teaching information technology subjects based on basic information technology at Dong Thap University.
127
Nguyễn Văn Quý: Giải pháp nâng cao chất lượ ng dạy học Tiếng Anh cho học viên ở các trườ ng đại học quân đội - Solutions to improve the quality of English teaching for students at military universities.
129
Nguyễn Nam Hà, Nguyễn Tiên Phong: Giải pháp nâng cao hứng thú tập luyện thể dục thể thao cho sinh viên - Measures to improve the function of the physical education sports for students.
133
Nguyễn Thị Ngọc, Phùng Thị Bích Hằng: Kiểm tra, đánh giá theo hướ ng phát triển năng lực ngườ i học trong giảng dạy môn Giáo dục thể chất - Examination and evaluation under the orientation for capacity development of learners in teaching physical education.
136
Hoàng Thị Miền: Một số kinh nghiệm trong hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2017 - 2018 của Trườ ng Cao đẳng Sư phạm Thái Bình - Some experience in scientific research activities in the 2017-2018 academic year of Thai Binh Teacher Training College.
139
Đào Ngọc Minh: Quản lý hoạt động xây dựng văn hóa ứng xử ở các trườ ng tiểu học quận 12, thành phố Hồ Chí Minh - Managing construction culture behavior in elementary schools in District 12, Ho Chi Minh City.
142

Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.

Video sản phẩm
Sản phẩm mới
Liên kết website
Thống kê