Số 179 (Kỳ II - Tháng 10 - 2018)

15:16:00 23/11/2018

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG - APPLIED RESEARCH
Lê Huy Tùng; Tạ Duy Lâm: Một số giải pháp tiếp cận kiểm định chương trình đào tạo kỹ thuật hệ đại học ở Việt Nam theo ABET - A number of approaches to accredit university technical education in Vietnam under the ABET.
1
Nguyễn Phúc Lộc; Trần Thị Lệ Thu: Vai trò của giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống đối với quá trình xây dựng văn hóa nhà trường phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục - The role of education value of life, life skills for the process of building a school culture in the context of education reform.
4
Hoàng Ngọc Oanh: Bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên cao đẳng sư phạm ngành Toán thông qua dạy học giải bài tập bất đẳng thức - Fostering the capacity to solve problems for students of Pedagogical College mathematics teaching through solving inequality exercise.
7
Lưu Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Hằng: Khảo sát và vẽ đường cong trong hệ tọa độ cực - Survey and draw the curve in polar coordinate.
10
Tạ Thị Kim Tuyến, Trần Thị Kiểm Thu: Dạy học học phần vật lý đại cương theo định hướng tiếp cận CDIO cho sinh viên các trường đại học - Some of the measures the academic teaching of General Physics section oriented CDIO approach for university students.
12
Trầ n Ngọ c Dũ ng; Nguyễn Lâm Đức: Bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên ngành quân sự trong dạy học phần “Nhiệt học” Vật lí đại cương - Fostering the capacity to solve problems for students of military industry in teaching the "Heat study" of General Physics.
15
Nguyễn Ngọc Tài: Phát triển năng lực tự học cho học sinh qua sử dụng thí nghiệm trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông - Capacity development of self-study for students through the use of experiments in physical teaching in secondary schools.
18
Võ Đăng Khoa: Vận dụng phương pháp dạy học tình huống gắn liền với thực tiễn thiết kế giáo án bài “Ôxi-Ozon” Hóa học lớp 10 - Use the method of teaching situations associated with optimal design practices, "Oxygen-Ozone" in chemistry class 10.
21
Trương Thị Hoa: Bồi dưỡng năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học cho lưu sinh viên Lào tại khoa sinh hóa, Trường Đại học Tây Bắc - Capacity building used to store chemical language Lao students Biochemical Sciences, Northwestern University.
24
Tưởng Duy Hải; Nguyễn Thị Nguyệt Thanh: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong giáo dục định hướng nghề nghiệp cho học sinh về kiến thức sự chuyển thể của các chất - Organizing activities creation experience in career-oriented education for students on knowledge of the physical transformation.
27
Nguyễn Hồng Minh: Đổi mới dạy - học viết văn miêu tả cho học sinh Tiểu học - Innovative teaching - learning to write descriptive text for primary students.
30
Huỳnh Thị Trúc Giang; Huỳnh Sơn Lâm: Các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học - Factors affecting the life skills education for primary school students.
33
Hồ Thị Phương Mai: Nâng cao kỹ năng viết tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ năm thứ nhất đáp ứng chuẩn năng lực ngoại ngữ - Advanced writing skills for English language students the first year standard foreign language capacity.
36
Bùi Thị Lan: Biện pháp tạo hứng thú cho sinh viên học tiếng Anh tại Trường Đại học Tân Trào - Measures to create excitement for students learning English at the University of Tan Trao.
38
Võ Thị Như Uyên: Dạy học kĩ thuật cơ khí theo phương thức học bằng làm cho sinh viên đại học - The mechanical engineering teaching according to the method of learning by doing for college students.
41
Lê Văn Hả i: Một số nguyên tắc lựa chọn, tổ chức trò chơi trong dạy học môn Đạo đức ở Tiểu học - Some principles of selection, held games in teaching ethical subjects in primary school.
44
Nguyễn Thị Ánh Tuyết: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng Google Classroom trong giảng dạy tại Trường Đại học Hà Tĩnh - Some measures to help improve the efficiency of Google application in classroom teaching in Ha Tinh University.
47
Nguyễn Hồng Quý: Giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên đại học trong thời kỳ hội nhập và phát triển - Education for educational for student for students in the current time and development.
50
Trương Văn Rua: Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học ở các trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên thành phố Cần Thơ - Measures to manage the work of the application of information technology in the teaching activities of the professional education center-continuing education can tho city
53
Huỳnh Sơn Lâm; Phạm Trọng Nhân; Nguyễn Thị Đan Thanh: Xây dựng mô hình tư vấn sinh viên ở Trường Đại học Đồng Tháp - Building a model student counseling at the University of Dong Thap
56
Nguyễn Văn Triệu: Quản lý hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho học sinh của các trường phổ thông dân tộc nội trú vùng nam sông Hậu - Management of educational activities of ethnic Khmer cultural identity for students of the ethnic school boarding the southern Hau Rive.
59
Phạm Ngọc Cảnh: Một số giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên các cấp của tỉnh Điện Biên - Status and a number of solutions to improve the quality of cadres and teachers in the management of the Dien Bien province.
62
Lê Thị Thu; Lê Thị Đỗ Oanh; Võ Thị Ngọc: Nâng cao chất lượng dạy học thông qua hoạt động tư vấn hướng học trong dạy học - Improving the quality of teaching through consulting activities towards learning in teaching.
65
Trần Đăng Khoa: Nội dung quản lý hoạt động ngoại khóa của học viên cấp phân đội ở Học viện Hậu cần theo hướng tiếp cận năng lực - Content management activities level of detachment in the Academy logistics capability approach.
68
Phạm Thị Ngọc Lan: Đổi mới hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên ở các trường tiểu học quận Đống Đa, thành phố Hà Nội - The renovation program, contents, methods and forms of organization of teaching abilities for teachers in the elementary school Dist., Ha Noi city.
71
Nguyễn Văn Tuấn; Trần Xuân Phú: Giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của học viên trong nhà trường quân đội - Solutions to improve the quality of learning outcomes assessment of students in military schools.
73
Bùi Thị Hoàng Huệ: Biện pháp nâng cao tính tự học cho sinh viên Trường Đại học Tân Trào - Measures to enhance self-learning for students of University Tan Trao.
76
Phạm Xuân Lý: Xây dựng tiêu chí đánh giá hoạt động học tập theo chuẩn năng lực đầu ra của học viên ở các Trường sĩ quan Quân đội hiện nay - Building evaluation criteria learning activities as standard output capacity practitioners in the School of Army officers today.
79
Cao Dao Thép; Huỳnh Thị Mỹ Hồng: Nâng cao hiệu quả “chuẩn ngày công tác xã hội” của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp - Improve efficiency "standards of social work day" by students of Dong Thap University.
82
Huynh Tan Hoi: Music remedy during tense Japanese learning hours - Liệu pháp âm nhạc trong giờ học tiếng Nhật căng thẳng.
85
Lê Thư Thúy; Phạm Văn Sơn: Giáo dục tinh thần cho học sinh trung học cơ sở thành phố Hà Nội theo tiếp cận tích hợp - Spiritual education for junior high school students in Hanoi under the integrated approach.
88
Bùi Đức Tú; Trần Thị Thu Trâm: Một số vấn đề lý luận về hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học - Some theoretical issues of educational activities for students life skills Primary.
91
Nguyễn Văn Tuấn: Nâng cao chất lượng khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục ở các nhà trường quân đội - Improving quality testing to ensure quality education in military schools.
94
Trần Thị Lụa: Biện pháp tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay - Measures to strengthen moral education, lifestyle for students in the current period.
97
Hà Thị Mai Anh: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thông qua hoạt động quản lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị ở thủ đô Hà Nội - Educate the consciousness of environmental protection through urban solid waste management activities in Hanoi capital.
100
Trần Văn Tùng: Đổi mới phương pháp dạy học Môn Giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trường Đại học Thủ đô Hà Nội - Innovative teaching methodology Defense and security education at Hanoi Capital University.
103
QUẢN LÝ GIÁO DỤC - EDUCATION MANAGEMENT
Hồ Thị Thu Hà: Quản lý bồi dưỡng giáo viên tiểu học dựa vào đội ngũ giáo viên cốt cán - Problem management fostering primary teacher based team based Teachers.
106
Nhữ Thị Việt Hoa: Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo trong dạy học ở phổ thông - Competency Assessment creative problem solving in teaching in secondary.
109
Trịnh Vũ Thành: Nâng cao hiệu quả hoạt động khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục trong các Trường Công an nhân dân - Improve operational efficiency testing and quality assessment of education in the People's Police School.
112
Nguyễn Ngọc Tiến; Phạm Minh Giản: Quản lý sinh viên ngoại trú ở Trường Đại học Đồng Tháp - Management of out-patient students at Dong Thap University.
115
Nguyễn Thị Linh Trang: Biện pháp quản lí giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường trung học cơ sở - Measures to manage life skills education to students through a creative activity in the Middle School.
118
Nguyễn Thị Phương Thảo: Nội dung quản lý thực hiện chương trình giáo dục ở các trường mầm non công lập - Content management to implement education programs in the public kindergarten.
121
Võ Minh Tuấn Kiệt: Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học cơ sở - The factors affecting the development of managerial staff Middle School.
124
Nguyễn Thị Ngọc: Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên ở Học viện chính trị Công an nhân dân - Measures to manage scientific research activities of students at the People's Police Academy.
127
Nguyễn Minh Kế: Các yếu tố tác động tới quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng hợp tác cho học sinh ở các trường trung học cơ sở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng - Factors affecting the management of collaborative skills education for students in Thuy Nguyen District Secondary School, Hai Phong City.
130
Nguyễn Thị Ngọc Anh: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cố vấn học tập trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở Trường Đại học Hùng Vương - Solutions to improve the effectiveness of academic advisors in training under the credit system at Hung Vuong University.
132
Phạm Phi Hùng: Thực trạng thể lực của nữ sinh viên Trường Cao đẳng sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu sau một năm tham gia học chương trình giáo dục thể chất chính khóa - Physical condition of female students of Ba Ria-Vung Tau Teacher Training College after one year of taking part in the course of physical education.
135
Bạch Văn Nghĩa; Phạm Minh Giản: Quản lý thiết bị dạy học ở Trường Đại học Đồng Tháp - Management of teaching equipment at Dong Thap University.
138
Nguyễn Thị Bông: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh các trường tiểu học quận 8, tp. Hồ Chí Minh - Management measures of educational activities outside of class for students of Primary School, district 8, tp. Ho Chi Minh.
141
Nguyễn Thị Phương Chi: Phát triển đội ngũ giáo viên các trường tiểu học quận 8, thành phố Hồ Chí Minh - Development of teachers of Primary School in District 8, Ho Chi Minh City.
144
Hồ Thị Hồng Cúc: Các yếu tố tác động đến hoạt động đổi mới phương pháp dạy học Môn Lý luận chính trị ở các Trường Chính trị khu vực đồng bằng sông Cửu Long - Factors affecting the innovative activity of teaching methods courses on political theory at the School of Political region Mekong Delta.
147
Nguyễn Văn Tám: Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học tại các trường trung học cơ sở quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội - Management of information technology applications in innovative teaching methods in the Middle School Hai Ba Trung District, Hanoi.
150
Phạm Xuân Lý: Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động học tập theo chuẩn năng lực đầu ra của học viên ở các nhà trường quân đội - These factors influence the management of learning activities according to the standard output capacity of students in military schools.
153
Trần Vũ Khánh: Một số vấn đề thực tiễn của dạy học nghiệp vụ sư phạm dựa vào Dự án - Status of teaching pedagogy based on the project.
156
Hồ Thị Trúc Linh: Đổi mới quản lí hoạt động dạy học môn Toán ở các trường tiểu học quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh - Innovation manager math teaching activities at the Primary School in Tan Binh district, Ho Chi Minh City.
159

Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.

Video sản phẩm
Sản phẩm mới
Liên kết website
Thống kê