Số 144 (Kỳ I - Tháng 5 - 2017)

16:07:00 07/06/2017

Bài báo

1

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 144 – Kỳ I – T5/2017

Tên bài báo

  XÂY DỰNG BỘ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC “LÀM QUEN VỚI TOÁN”

THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

Nội dung

 

  1. Đặt vấn đề

 2. Xây dựng bộ tranh, lô tô, hình sử dụng trong các hoạt động cho trẻ “làm quen với toán”

3. Hướng dẫn sử dụng bộ đồ dùng, học liệu “Cho trẻ làm quen với toán”

Tác giả bài viết

 Đặng Lộc Thọ

 

Bài báo

2

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 144 – Kỳ I – T5/2017

Tên bài báo

XÂY DỰNG ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN TOÁN THEO THÔNG TƯ 22 TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC BÙI THỊ XUÂN, THÀNH PHỐ CAO LÃNH, ĐỒNG THÁP

Nội dung

 

1. Sự cần thiết ban hành Thông tư 22 (Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh (HS) tiểu học)

2. Những điểm mới về yêu cầu, nguyên tắc và cách thức đánh giá của Thông tư 22

3. Xây dựng đề kiểm tra định kì môn Toán theo bốn mức độ trong Thông tư 22 nhằm phát triển năng lực HS

Tác giả bài viết

 Nguyễn Xuân Trường

 

Bài báo

3

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 144 – Kỳ I – T5/2017

Tên bài báo

XÂY DỰNG MỘT SỐ QUY TRÌNH CÓ TÍNH THUẬT TOÁN

GIẢI BÀI TẬP CHƯƠNG KHỐI ĐA DIỆN - HÌNH HỌC LỚP 12

Nội dung

 

1. Mở đầu

2. Thuật toán, quy trình có tính thuật toán

3. Xây dựng và vận dụng quy trình có tính thuật toán trong giải bài tập khối đa diện (Hình học 12)

Tác giả bài viết

 Trần Thị Minh Tuyền

 

Bài báo

4

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 144 – Kỳ I – T5/2017

Tên bài báo

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ VÀO GIẢI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Nội dung

 

1. Mở đầu

2. Năng lực vận dụng phương pháp toạ độ giải toán hình học không gian

3. Biện pháp phát triển năng lực vận dụng phương pháp tọa độ vào giải toán hình học không gian ở THPT

Tác giả bài viết

 Nguyễn Dương Hoàng*, Trần Minh Lớn

 

Bài báo

5

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 144 – Kỳ I – T5/2017

Tên bài báo

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC ỨNG DỤNG KĨ THUẬT CHƯƠNG “KHÚC XẠ ÁNH SÁNG” - VẬT LÍ 11

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Xây dựng tiến trình DH PH&GQVĐ về ƯDKT nhằm PTNL GQVĐ cho HS

3. Xây dựng tiến trình dạy học (TTDH) PH&GQVĐ về ƯDKT cho kiến thức “Kính tiềm vọng (KTV)” nhằm PTNL GQVĐ của HS

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Phương

 

Bài báo

6

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 144 – Kỳ I – T5/2017

Tên bài báo

XÂY DỰNG HỆ THỐNG NĂNG LỰC ĐẶC THÙ TRONG MÔN VẬT LÝ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Nội dung

 

1. Mở đầu

2. Năng lực và năng lực đặc thù

3. Thực tiễn xây dựng hệ thống năng lực đặc thù môn Vật lý

4. Đề xuất hệ thống năng lực đặc thù trong môn Vật lý ở Việt Nam

5 . Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Sáng, Quách Uy Lập, Nguyễn Hoàng Phúc

 

Bài báo

7

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 144 – Kỳ I – T5/2017

Tên bài báo

XÂY DỰNG WEBSITE RÈN LUYỆN KĨ NĂNG DẠY HỌCBÀI TẬP VẬT LÍ CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM NGÀNH VẬT LÍBẰNG KỸ THUẬT DẠY HỌC VI MÔ

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

1. Một số nguyên tắc xây dựng website rèn luyện kĩ năng dạy học BTVL

2. Công nghệ xây dựng website

3. Kết quả nghiên cứu

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Văn Tuấn

 

 

Bài báo

8

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 144 – Kỳ I – T5/2017

Tên bài báo

DẠY HỌC THỰC HÀNH TƯƠNG TÁC ẢO TRỰC TUYẾNHỌC PHẦN “KIẾN TRÚC MÁY TÍNH”

Nội dung

 

1. Các khái niệm cơ bản

2. Dạy học thực hành tương tác ảo trực tuyến

3. Dạy học thực hành tương tác ảo trực tuyến học phần “Kiến trúc máy tính”

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Quốc Khánh*Nguyễn Văn Phòng, Hoàng Ngọc Dũng

 

Bài báo

9

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 144 – Kỳ I – T5/2017

Tên bài báo

XÂY DỰNG PHẦN MỀM TRÒ CHƠI TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG ANDROID NHẰM HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG TOÁN CHO TRẺ MẦM NON

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Giới thiệu về Unity

3. Vai trò, nhiệm vụ và những định hướng của việc hình thành biểu tượng toán học cho trẻ mầm non

4. Xây dựng game trên điện thoại Android nhằm hình thành biểu tượng toán học cho trẻ mầm non

5. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Thu Hiền*, Nguyễn Thị Phương Nhung**Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

Bài báo

10

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 144 – Kỳ I – T5/2017

Tên bài báo

DẠY HỌC MÔN CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM THÔNG QUA DI SẢN

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Ưu thế của phương pháp dạy học thông qua di sản đối với môn Cơ sở văn hóa Việt Nam

3. Nhận diện các đơn vị kiến thức trong học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam có thể thực hiện phương pháp dạy học theo di sản

Tác giả bài viết

Võ Thị Thanh Hà, Trần Bích Hải

 

Bài báo

11

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 144 – Kỳ I – T5/2017

Tên bài báo

SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY ĐỂ DẠY CÁC TIẾT

ÔN TẬP, SƠ KẾT, TỔNG KẾT MÔN LỊCH SỬ

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Sử dụng SĐTD để dạy các tiết ôn tập, sơ kết, tổng kết môn Lịch sử

3. Sử dụng SĐTD để dạy các tiết ôn tập, sơ kết, tổng kết môn Lịch sử

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Trần Thị Hải Lê

 

Bài báo

12

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 144 – Kỳ I – T5/2017

Tên bài báo

TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG FACEBOOK TRONG DẠY HỌC TIẾNG ANH

Nội dung

 

1. Facebook - ảnh hưởng và sự lan tỏa

2. Tổng quan ứng dụng Facebook

3. Hạn chế

4. Giải pháp

5. Kết luận

Tác giả bài viết

Đặng Thị Nguyên

 

Bài báo

13

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 144 – Kỳ I – T5/2017

Tên bài báo

DẠY HỌC NGÔN NGỮ DỰA TRÊN CƠ SỞ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Đinh Thị Hoài Ly

 

Bài báo

14

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 144 – Kỳ I – T5/2017

Tên bài báo

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGỮTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC THÔNG QUA ĐỌC HIỂU MỞ RỘNG VÀ ĐỌC HIỂU PHÂN TẦNG

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Đọc hiểu mở rộng và đọc hiểu phân tầng

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Hoàng Thị Kiều Ân; Tô Thị Hiền

 

Bài báo

15

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 144 – Kỳ I – T5/2017

Tên bài báo

PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG NGHE HIỂU TIẾNG ANH

BẰNG VIỆC SỬ DỤNG VIDEO TRONG DẠY HỌC

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Phát triển kĩ năng nghe hiểu tiếng Anh bằng việc sử dụng video trong dạy học

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Cao Mai Hạnh

 

Bài báo

16

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 144 – Kỳ I – T5/2017

Tên bài báo

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SỰ PHÁT TRIỂN THỂ LỰCCỦA CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG ĐÁ NAM LỨA TUỔI 14-16 TỈNH ĐỒNG THÁP SAU 06 THÁNG TẬP LUYỆN

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng thể lực của vận động viên bóng đá nam lứa tuổi 14-16 tỉnh Đồng Tháp

3. Kết luận và kiến nghị

Tác giả bài viết

Nguyễn Trung Nam

 

Bài báo

17

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 144 – Kỳ I – T5/2017

Tên bài báo

LỰA CHỌN VÀ ỨNG DỤNG CÁC BÀI TẬP PHÁT TRIỂNTHỂ LỰC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Lựa chọn và ứng dụng các bài tập phát triển thể lực cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Lê Văn Được, Hồ Ngọc Lợi

 

Bài báo

18

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 144 – Kỳ I – T5/2017

Tên bài báo

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Kỹ năng mềm và tầm quan trọng của KNM đối với sinh viên

3. Thực trạng đào tạo KNM, hướng tới chuẩn đầu ra tại Trường CĐN Công nghệ cao Hà Nội

4. Một số giải pháp đào tạo KNM cho SV trường CĐN CNC Hà Nội

Tác giả bài viết

Nguyễn Thành Chung

 

 

Bài báo

19

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 144 – Kỳ I – T5/2017

Tên bài báo

GIÁO DỤC TÌNH CẢM THẨM MĨ CHO TRẺ MẦM NONTHÔNG QUA HOẠT ĐỘNG VẼ TRANH

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Đặc điểm tình cảm TM của trẻ MN

3. Những phương tiện cơ bản để phát triển tình cảm TM cho trẻ MN

4. Mục đích và nhiệm vụ GD tình cảm TM cho trẻ MN

5. GD tình cảm TM cho trẻ MN qua HĐVT

6. Các phương pháp GD tình cảm TM và bồi dưỡng khả năng cảm thụ TM cho trẻ MN

7. Thực hiện các biện pháp GD tình cảm TM cho trẻ MN

Tác giả bài viết

Nguyễn Thu Tuấn

 

Bài báo

20

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 144 – Kỳ I – T5/2017

Tên bài báo

KHÓ KHĂN TÂM LÍ VỀ NHẬN THỨC TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CĐSP THÁI BÌNH

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Khó khăn tâm lí trong nhận thức trong hoạt động học tập theo HCTC của SV trường CĐSP Thái Bình

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Phạm Thị Hằng*, Vũ Thị Tuyết

 

Bài báo

21

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 144 – Kỳ I – T5/2017

Tên bài báo

NGUYÊN NHÂN TÂM LÝ VÀ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ CÁC HÀNH VI GÂY HẤN HỌC ĐƯỜNG HIỆN NAY

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng nguyên nhân gây hấn và bị gây hấn của học sinh

3. Giải pháp giải quyết vấn nạn bạo lực, gây hấn học đường

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Dương Thị Như Nguyệt

 

Bài báo

22

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 144 – Kỳ I – T5/2017

Tên bài báo

BẢY MƯƠI NĂM TÁC PHẨM “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC”CỦA BÁC HỒ VÀ THU HOẠCH/LIÊN TƯỞNG VÀO ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

Nội dung

 

1. Mở đầu

2. Nội dung

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Đặng Quốc Bảo*, Phạm Minh Giản

 

Bài báo

23

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 144 – Kỳ I – T5/2017

Tên bài báo

TỔ CHỨC DẠY HỌC TÍCH HỢP ĐÁP ỨNG ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI CỦA CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Khái quát về dạy học tích hợp (DHTH), ưu điểm và thách thức của DHTH

3. Biện pháp tổ chức DHTH đáp ứng định hướng đổi mới của chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Huỳnh Khải Vinh, Trần Thị Lụa*Đặng Trung Kiên

 

Bài báo

24

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 144 – Kỳ I – T5/2017

Tên bài báo

GIẢI PHÁP BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THỂ DỤC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN 2016 -2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025”

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng đội ngũ GV thể dục

3. Giải pháp bồi dưỡng đội ngũ GV thể dục

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Văn Hậu, Trần Minh Hùng

 

Bài báo

25

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 144 – Kỳ I – T5/2017

Tên bài báo

BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Các biện pháp phát triển ĐNGV ở trường Cao đẳng Y tế Hà Đông

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Lê Thị Thu Trang

 

Bài báo

26

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 144 – Kỳ I – T5/2017

Tên bài báo

ĐỔI MỚI DỊCH VỤ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

TRONG THỜI KỲ PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng về dịch vụ giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay

3. Nội dung đổi mới dịch vụ GDĐH trong thời kỳ phát triển và hội nhập

Tác giả bài viết

Vũ Văn Thành

 

Bài báo

27

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 144 – Kỳ I – T5/2017

Tên bài báo

NÂNG CAO KỸ NĂNG HỌC TẬP TRÊN LỚPCỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NAM ĐỊNH TRONG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng kỹ năng học tập trên lớp đào tạo theo học chế tín chỉ của SV trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định

3. Một số biện pháp nhằm nâng cao kỹ năng học tập trên lớp của SV trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định trong đào tạo theo học chế tín chỉ

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Đặng Thị Mai Hiên

 

Bài báo

28

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 144 – Kỳ I – T5/2017

Tên bài báo

ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG LÀM VIỆC NHÓMNHẰM NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Một số hạn chế của giảng viên trong kiểm tra, đánh giá hoạt động làm việc nhóm trong học tập của sinh viên hiện nay

3. Các biện pháp đổi mới kiểm tra, đánh giá hoạt động làm việc nhóm nhằm nâng cao hứng thú học tập của sinh viên

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Trần Hương Liên

 

Bài báo

29

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 144 – Kỳ I – T5/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH TÀI CHÍNH THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC TẠI TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TÀI CHÍNH

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng quản lý HĐBD CCVC theo hướng phát triển năng lực ở trường bồi dưỡng cán bộ tài chính

3. Giải pháp quản lý HĐBD CCVC ngành tài chính theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp

4.Kết luận

Tác giả bài viết

Đặng Thị Phương

 

 

 

Bài báo

30

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 144 – Kỳ I – T5/2017

Tên bài báo

THỰC TRẠNG VIỆC TIẾP THU KIẾN THỨC MÔN TÂM LÝ HỌCTIỂU HỌC CỦA SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Nội dung

 

1. Vài nét về thực trạng việc tiếp thu kiến thức môn Tâm lý học Tiểu học của SV

2. Nguyên nhân

3. Một số biện pháp gây hứng thú học tập môn TLH

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Xuân Đài, Nguyễn Hoàng Minh Trí

 

Bài báo

31

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 144 – Kỳ I – T5/2017

Tên bài báo

NỘI DUNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG TRẺ Ở CÁC CƠ SỞ MẦM NON TƯ THỤC

Nội dung

 

1. Mở đầu *

2. Nội dung quản lý hoạt động CS&ND trẻ ở các cơ sở MNTT

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Kim Mai

 

Bài báo

32

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 144 – Kỳ I – T5/2017

Tên bài báo

ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG LÀM VIỆC NHÓMNHẰM NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Một số hạn chế của giảng viên trong kiểm tra, đánh giá hoạt động làm việc nhóm trong học tập của sinh viên hiện nay

3. Các biện pháp đổi mới kiểm tra, đánh giá hoạt động làm việc nhóm nhằm nâng cao hứng thú học tập của sinh viên

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Trần Hương Liên

 

Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.

Video sản phẩm
Sản phẩm mới
Liên kết website
Thống kê